DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01083 港華智慧能源

已收市 加至投資組合
有關事件
的日期
大股東名稱 好倉(%)* 變動
(%)
淡倉(%)* 變動
(%)
可供借出股份(%)* 變動
(%)
備註
2018-07-18 Planwise Properties Limited 160527180
(5.71%)
-0.09 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Henderson Land Development Company Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Henderson Development Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 The Hong Kong and China Gas Company Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Hopkins (Cayman) Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Hong Kong & China Gas (China) Limited 1732005573
(61.64%)
-0.92 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Rimmer (Cayman) Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Towngas Investment Company Limited 163258697
(5.81%)
-0.09 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Towngas International Company Limited 1732005573
(61.64%)
-0.92 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 ??? 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Riddick (Cayman) Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-07-18 Faxson Investment Limited 1895264270
(67.45%)
-1.00 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-04-04 Commonwealth Bank of Australia 193747684
(6.99%)
+6.99 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
更新日期﹕2019-01-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂